Kwaliteit

Kwaliteit van de dienstverlening staat bij Zorg en U voorop. Bij Zorg en U draait het tenslotte om Zorg én U.
Daarom is Zorg en U aangesloten bij de Ketenzorg Dementie en in het bezit van een AGB code.
Zorg en U werkt nauw samen met diverse partners in de zorg zodat de lijnen kort zijn en de zorg optimaal is.

Zorg en U staat voor respect, betrouwbaarheid en aandacht voor de cliënten.

Om de kwaliteit te waarborgen vinden er regelmatig evaluaties plaats.
In samenspraak met u wordt dan ook de dienstverlening aangepast en/ of uitgebreid zodat de dienstverlening volledig op maat blijft en de kwaliteit op hoog niveau.

Praktische informatie

Meldcode huiselijk geweld

Huiselijk geweld en mishandeling vormen binnen onze maatschappij een ernstig probleem. In verband daarmee geldt sinds 1 juli 2013 de Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zorg en U werkt V&VN Meldcode Huiselijk Geweld. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of ouderenmishandeling, helpt de meldcode ons om op een zorgvuldige manier te handelen en de juiste hulp in te zetten.

STAP 1: Breng signalen in kaart

Brengen signalen in kaart die onze zorg bevestigen of ontkrachten. Signalen en vervolgstappen worden objectief en feitelijk vastgelegd in het dossier. 

STAP 2: Overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis

 

STAP 3: Praat met mantelzorger(s)

 

STAP 4: Weeg het geweld

We maken een inschatting van de aard en de ernst van de situatie op basis van signalen en overleggen met een collega. Bij twijfel vragen we advies aan Veilig Thuis. 

STAP 5: Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig?

We bieden of organiseren de noodzakelijke hulp. Als de situatie acuut of structureel onveilig is, doen we een melding bij Veilig Thuis en beslissen we samen welke hulp we kunnen organiseren.

Wilt u melding doen van huiselijk geweld? Neem dan contact op met Annemarie Hemmelder, via a.hemmelder@hetnet.nl of 06-337322922.